Στάση λεωφορείου _ incr


#θέμα: σχεδιασμός στάσης λεωφορείου
#φοιτητές: Στυλίδης Σ.
#χρονολογία: 2010-2011
#μάθημα: αντικείμενα αστικού χώρου-DESIGN II
#σχολή/τμήμα: τμήμα Αρχιτεκτονικής.Πολυτεχνική σχολή Α.Π.Θ

Η δομή του αυγού χρησιμοποιείται για να εκφράσει την έννοια του θύλακα. Θύλακες που εμπεριέχουν το φως και την πληροφορία: τον φωτισμό της στάσης και τις πληροφορίες σχετικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα συμπλέγματα από τους διαφορετικού μεγέθους θύλακες σχηματίζουν δύο στιβαρές δομές, όπου στηρίζεται όλη η κατασκευή. Σε αντιπαράθεση με τις δομές αυτές βρίσκεται μία δυναμική φόρμα, με τη μορφή μελάνης, η οποία ξεπηδάει από μέσα τους και περιστρέφεται ελεύθερα στον χώρο. Παράλληλα δημιουργεί τις απαραίτητες επιφάνειες: καθιστικά, πινακίδες πληροφοριών και στέγαστρο.

The structure of the egg is used to express the concept of a pocket. Pockets that contain light and information: The illumination of the bus station and information about public transportation (using a touch screen). Groups of various sizes of these pockets form two solid structures that support the entire construction. In contrast to these structures, there is a dynamic ink-like form that bursts through them and spins and twists freely in space. Simultaneously, it creates all the required surfaces: seats (and benches), information signs (station name and timetable) and a canopy.  


No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...